znalecké posudky

V spolupráci so znalcami z rôznych odvetví dodáme právnickým a fyzickým osobám, advokátskym kanceláriám, správcom konkurzných podstát a likvidátorom znalecký posudok v nasledovných oblastiach:

  • oceňovanie majetku pre účely Obchodného zákonníka
  • oceňovanie majetku v konkurznom konaní
  • oceňovanie pohľadávok a stanovenie ich bonity
  • oceňovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku
  • oceňovanie ochranných známok a duševného vlastníctva