Stanovíme bonitu vašich pohľadávok preskúmaním ich právneho stavu a taktiež diskrétnym preverením majetku a záväzkov dlžníkov z predmetných pohľadávok.

  • Posúdime právny stav vašej pohľadávky
  • Preveríme existenciu záväzkov dlžníka voči ďalším veriteľom
  • Preveríme dlžníka v registri exekúcií a v registri záložných práv
  • Preveríme vlastníctvo nehnuteľností dlžníkom v katastri nehnuteľností
  • Preveríme či na dlžníka nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie
  • Preveríme či dlžník nie je likvidácii alebo v konaní o výmaze ex offo
  • Preveríme či nedošlo k prevodu jeho obchodných podielov, k jeho zlúčeniu alebo zániku

    Preverenie pohľadávok realizujeme Z D A R M A !