Spoločnosť INTERCASH s.r.o. – ktorá sa špecializuje na správu, vymáhanie a inkaso pohľadávok, vznikla so zámerom poskytovať pomocné finančné služby, s dôrazom na aspoň čiastočné riešenie problému platobnej neschopnosti. Vzhľadom na celkovú špecifickosť takejto činnosti sa všetky aktivity realizujú s dôrazným, ale súčasne korektným prístupom k jednotlivým dlžníkom našich klientov.

Vedenie spoločnosti presadzuje filozofiu byť medzičlánkom medzi dlžníkom a veriteľom, a zabezpečovať tak nielen ich finančné vyrovnanie, ale navyše aj vzájomnú komunikáciu. Dlžník je totiž určitým spôsobom partnerom a v rámci know-how spoločnosti je možné prispieť k stabilizácii jeho finančných tokov, čo je vo všeobecnosti prínosom aj pre klienta v postavení veriteľa. Na druhej strane dlžník je obyčajne taktiež aj veriteľom a teda naším potenciálnym budúcim klientom.

Keďže chceme ponúkať komplexné spektrum služieb, sú naše súčasné aktivity orientované aj smerom k likvidátorom a správcom konkurzných podstát, s ktorými intenzívne spolupracujeme najmä v oblasti ohodnocovania a speňažovania pohľadávok a ďalšieho majetku úpadcov.

Pri našej činnosti využívame odborné vedomosti a bohaté praktické skúsenosti tímu pracovníkov a osvedčené know-how. Jeho súčasťou je aj vlastná databáza podnikateľských subjektov a ich vzájomných záväzkových vzťahov. Činnosť spoločnosti možno okrem profesionality charakterizovať predovšetkým korektnosťou voči obchodným partnerom a diskrétnym zaobchádzaním so zverenými informáciami. Samozrejmosťou je dodržiavanie platnej legislatívy, dobré mravy a slušnosť voči konkurencii.