Preveríme bonitu vašich budúcich alebo súčasných obchodných partnerov ešte pred tým, ako im dodáte tovar, čím sa vyhnete prípadnému vzniku nedobytnej pohľadávky.

  • Preveríme aktuálnosť základných obchodných informácií v príslušných registroch
  • Preveríme či na partnera nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie
  • Preveríme či nie je likvidácii alebo v konaní o výmaze ex offo
  • Preveríme či nedošlo k prevodu jeho obchodných podielov, k jeho zlúčeniu alebo zániku
  • Preveríme hospodárske výsledky partnera, najmä výšku majetku, záväzkov a vlastného imania
  • Preveríme vlastníctvo nehnuteľností a zápis záložných práv katastri nehnuteľností
  • Preveríme existenciu záväzkov z obchodného styku
  • Preveríme existenciu daňových záväzkov a záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia
  • Preveríme evidenciu v registri exekúcií a v notárskom registri záložných práv