Na základe uzatvorenej dohody o úhrade záväzku vstúpime namiesto Vás do záväzkového vzťahu s vaším veriteľom a po Vašom splnení podmienok z uzatvorenej dohody tento záväzok voči Vašemu veriteľovi aj za vás uhradíme. Následne sa vzájomne finančne vysporiadame podľa vopred dohodnutých podmienok.