Prevádzkovateľom webových stránok www.intercash.sk je obchodná spoločnosť INTERCASH s.r.o. so sídlom :

Pekníkova 9
841 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO : 35 747 480
DIČ : 2021 410 622
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, vložka 17408/B.

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti INTERCASH s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti INTERCASH s.r.o. .

Obchodná spoločnosť INTERCASH s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti INTERCASH s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto – vyššie uvedené webové stránky.